Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Xtra-Shop

1 Toepasselijkheid
1.1 Algemene voorwaarden van Xtra-Shop , gevestigd te Maastricht (Nederland).
Adres :
Jacques Lebel 8
6245 PD Eijsden
Nederland
Tel: 06.33304130
KvK nummer : 63249928 0000
BTW nummer :NL1117.69.826.B02 EORI nummer : NL111769826
CRK Registratienummer :1343584
Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Xtra-Shop en op alle met Xtra-Shop aangegane overeenkomsten.
1.2 De internet site van Xtra-Shop richt zich op eerste instantie op de Europese markt.Voor buiten Europa ,u dient van tevoren contact op te nemen met Xtra-Shop voordat u een bestelling wilt plaatsen.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
1.5 Waarin deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.6 Onder " koper " wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Xtra-Shop in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
1.7 Voor sportscholen gelden anders prijzen, deze zijn natuurlijk afhankelijk van de totale bestelling,u kunt deze aanvragen per email.
1.8 Voor sportscholen , Xtra-Shop wilt u en uw klanten graag steunen in de strijd van het gewichtsverlies . U hoeft geen voorraad producten op te slaan , Xtra-Shop doet dat voor uw bedrijf en uw klanten .

2 Aanbiedingen en tot standkoming overeenkomsten
2.1 De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Xtra-Shop derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.
2.2 Xtra-Shop garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internet site. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
2.3 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Xtra-Shop, het door de koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze handmatige orderbevestiging aan de koper verzenden.
2.4 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Xtra-Shop schriftelijk zijn vastgelegd.
2.5 Het bestelformulier kan worden verzonden aan Xtra-Shop, door het invullen van het bestelformulier op onze Internetsite, gevolgd door bevestiging van de ingevulde gegevens en verzending van het formulier via de elektronische verbinding.
2.6 Koper en Xtra-Shop komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan.Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

3 Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief BTW en exclusief de verzendkosten .
3.2 De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.
3.3 Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3.4 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.Indien het verschil in de bestelling is in de voordeel van de klant,Xtra-Shop verplicht zich om een tegoed te geven dat de klant kan gebruiken bij zijn volgende bestelling.

4 Betaling
4.1 De betaling is te doen op de volgende manieren:
- vooruit betaling,zodra dat het bedrag staat op de rekening van Xtra-Shop,we sturen uw bestelling door.
- via Ideal voor Nederland of Mister Cash voor België, GiroPay,Carte Bleu,Sofort of eBanking.
-onder rembours (dat wil zeggen betalen aan de postbode bij de levering ) te worden voldaan. Bij het weigeren van een rembourszending, we verhalen de totale rembourskosten die gemaakt zijn voor het verzenden.
- via Paypal met uw Visa en MasterCard of bankrekeningen of anderen creditcard's.

5 Aflevering en leveringstermijnen
5.1 Tenzij anders is overeengekomen zal Xtra-Shop de producten altijd aangetekend afleveren. Het versturen als normale post is wel mogelijk,maar in die geval is Xtra Shop volledig vrij van alle risico's bij het kwijtraken van het pakje.
5.2 De door ons opgegeven levertijden (voor 13.00 uur op een werkdag bestellen, de volgende werkdag in huis) gelden alleen voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
5.3 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen.
5.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden. Cq. afgeleverd op het postkantoor.
5.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5.6 Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde Xtra-Shop producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten naar Xtra-Shop terug te zenden, binnen een termijn van 14 dagen na afleveringsdatum, mits vergezeld van de factuurbon en in de originele, niet beschadigde, verpakking.
5.7 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Xtra- Shop zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen minus de werkelijke verzendkosten.
5.8 Xtra-Shop zal de producten direct of uiterlijk binnen 2 weken na terugontvangst inspecteren.
5.9 Xtra-Shop neemt geen product terug die beschadigd is of geopend is geweest.
5.10 Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.
5.11 Klachten dienen uiterlijk binnen 1 werkweek na ontvangst schriftelijk te worden gemeld.
6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Xtra-Shop verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
6.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren .
6.3 De Koper verplicht zich om niks te veranderen aan de producten dat hij heeft gekocht bij Xtra-Shop. Hij mag niet de aarde ,de compositie van deze producten veranderen.
7 Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
7.1 De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Xtra-Shop geleverde producten en/of diensten.
7.2 Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Xtra-Shop cq. Xtra-Shop haar toeleveranciers, behandelen en gebruiken.
7.3 De koper zal Xtra-Shop direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
7.4 De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Xtra-Shop te melden.

8 Intellectuele eigendom
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde producten en verband houdende met deze internetsite berusten bij Xtra-Shop cq haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
8.2 De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan u door Xtra-Shop ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé gebruik wijzigen of aanpassen, zonder Xtra-Shop haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
8.3 Koper mag de merken van Xtra-Shop niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
8.4 Xtra-Shop verklaart dat naar haar beste weten dat door Xtra-Shop geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Xtra-Shop, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door koper voor het Xtra-Shop product aan Xtra-Shop betaalde prijs, met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving.
8.5 De koper stelt Xtra-Shop direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door Xtra-Shop inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
8.6 Xtra-Shop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder Xtra-Shop haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9 Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Xtra-Shop nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Xtra-Shop is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
9.3 Ook is Xtra-Shop niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internet site van Xtra-Shop wegens onderhoud of anderszins.
9.4 De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.
9.5 Xtra-Shop aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Xtra-Shop iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

10 Overmacht
10.1 Indien Xtra-Shop door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
10.2 Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
10.3 Onder overmacht van Xtra-Shop wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Xtra-Shop of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
10.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

11 Persoonsgegevens
11.1 Xtra-Shop is houder van een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties cq. de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangemeld bij de Registratiekamer. Terzake wordt verwezen naar de aparte "Privacy Statement" van Xtra-Shop , zoals opgenomen in deze site.

12 Toepasselijk recht en verdragen
12.1 Op de door ons gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13 Geschillen beslechting
13.1 Alle geschillen, van welke aard ook, verbandhoudende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door een nederlandse bevoegde rechter , tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. Xtra-Shop is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Maastricht, onder nummer: 
63249928

Volgende
Fabrikanten
Voedingsinformatie
Login

Bent u nog geen klant?
Registreer hier!
0 items
Er zijn geen artikelbeoordelingen
 

Xtra-Shop

Jacques Lebel 8

6245PD Eijsden

Nederland

Gsm : 0633304130

 

 

Webshop door INNONET